Pravilnik o zaštiti i rukovanju sa podacima

’Tracon’doo
24.3oo Bačka Topola,SRB
Moravska ul. br.26.

Pravilnik o zaštiti i rukovanju sa podacima 

1. cilj pravilnika

sa ovim pravilnikom  reguliše se zaštita i rukovanje sa podacima kod ’Tracon’ doo sa sedištem u Bačkoj Topoli, Moravska ul. br.26,mat.br.o88186o6,por.br.1o3451576,šifra delatnosti 4643.


2. tačna oznaka rukovaoca

’Tracon’ doo, 243oo Bačka Topola, Moravska ul. br.26
br. telefona o24 712 5o3
e-mail tracon@tracon.co.rs


3. obim podataka 

3.1.Registracija podataka poslovnog partnera vrši se dostavom podataka i to : ime pod kojim posluje,e-mail adresa,lozinka, adresa za dostavu računa i robe, broj telefona.
3.2.Podaci iz 3.1.predstavljaju tajnu i čuva rukovaoc podataka.
3.3.’Tracon’ doo ne skuplja podatke od poslovnih partnera,ali prihvata paket podataka od poslovnih partnera i to čuva  za vreme dok poslovni partner koristi usluge ’Tracon’ doo.


4. pravni osnov korišćenja podataka

4.1.Rukovanje sa podacima zasniva se na dobrovoljnoj predaji podataka poslovnog partnera i prestaje na osnovu volje poslovnoga partnera u svako vreme.
4.2.cilj rukovanja sa poslovnim podacima  je bolja saradnja sa poslovnim partnerima , efikasnija trgovina i brži promet robe.
4.3.Rukovaoc podataka, lične podatke poslovnih patnera ne može da koristi u druge svrhe i nije ovlašćen da izdaje trećim licima ,niti da omogući pristup tim podacima.
4.4.Rukovaoc podataka dobijene podatke ne kontroliše i za istinitost podataka odgovara lice koje je podatke dostavilo u bazu podataka.


5. vreme rukovanja sa podacima

5.1.Vreme rukovanja sa podacima počinje sa registracijom i traje do zahteva za brisanje podataka.

5.2.Registrovani podaci se čuvaju 6 meseci ukoliko poslovni partner ne traži drukčije postupanje.
5.3.Odredbe iz tač. 1 i 2. ne odnose se na one podatke poslovnog partnera koji se po zakonu moraju čuvati određeno vreme.

6. lica koja mogu koristiti podatke

6.1.Podatke mogu koristiti zaposleni, ali ne mogu dati trećim licima.Korišćenje podataka vezano je isključivo za vršenje  poslova za partnera. 
6.2.Poslovni podaci mogu se dati trećim licima samo na osnovu saglasnosti poslovnoga partnera.

7. zaštita prava na poslovne podatke

7.1.Poslovni partner je ovlašćen da u svako vreme traži obaveštenje o korišćenju njegovih podataka,ima pravo da traži izmenu podataka i ima pravo da traži brisanje podataka.
7.2.Na traženje podataka ’Tracon’ doo je obavezan da daje obaveštenje i to u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

8. korišćenje e mail adrese

8.1 E-mail adresa služi za  poslovanje sa poslovnim partnerom , ne može se dati trećim licima , samo uz saglasnost vlasnika.
8.2.Na e-mail adresu poslovnog partnera’Tracon’ doo ne može slati reklame, ne može dati trećim licima radi slanja reklame i drugih pismena, jedino sa saglasnosti vlasnika adrese.

9. ostala pravila

9.1.’Tracon’doo ne može da  stavi podatke poslovnog partnera ili dati bez saglasnosti trećim licima ili koristiti za druge svrhe.

9.2.’Tracon’ doo dužan je da podatke poslovnog partnera čuva i da preduzima sve tehničke mogućnosti da ovi podaci ne mogu biti dostupni trećim licima i moraju biti zaštićeni od bespravnog korišćenja,uništenja i izmene podataka.


10. pravo na izmenu pravila

10.1.’Tracon’ doo zadržava pravo na izmenu pravila iz ovoga pravilnika i nova pravila važe danom objave na zvaničnoj strani ’Tracon’ doo.


Bačka Topola, 18.6.2o16.                                                                   direktor :
                                                                                                         Tamaš Atila