Opšti uslovi ugovaranja

Tracon doo
243oo Bačka Topola
Moravska ul. br.26.
Matični br. 08818606
PIB: 103451576
Broj računa: 160-387651-56 Banka Intesa
Broj tel. 024-712-503
e-mail: tracon@tracon.co.rs
Direktor Tamaš Atila

Opšti ugovorni uslovi za prodaju robe

’Tracon’ doo na osnovu ovih opštih ugovornih uslova vrši prodaju robe iz asortimana sa kojim raspolaže.Uslovi regulišu postupak naručivanja,plaćanja,isporuke i reklamacije u vezi trgovine robe koji važe za sve ugovore za  web trgovinu.

Ugovorne strane su :
Prodavac ’Tracon’ doo,i kupac / fizičko ili pravno lice / koji putem web trgovine odabere i naruči robu,preuzima ponudu-predračun preko e-maila i na osnovu toga plaća uplatnicom na račun prodavca koji prema ugovornim uslovima vrši ispruku robe kupcu.

Web trgovina vrši se prema sledećim pravilima i uslovima :

1. Cene iz predračuna su veleprodajne cene i prilikom isporuke robe dodaje se porez na dodatnu vrednost.

2. Valuta plaćanja je dinar.

3. Kupac pre slanja poruđžbine  elektronskim putem dužan je da se registruje kao fizičko ili pravno lice sa tačnim podacima i nakon toga prodavac potvrđuje.
 
4. Kupovina u Tracon web trgovini se vrši putem poruđžbine koja se šalje u elektronskom      obliku i koja sadrži  oznake robe u pogledu kvaliteta i kvantiteta, količinu ,broj komada robe i druge potrebne podatke o robi.

5. Roba kupljena web trgovinom plaća se na osnovu predračuna i cena ne sadrži pdv.
         
6. U slučaju da vrednost robe je ispod 10.ooo,oo din.fakturiše, trošak dostave snosi kupac, a ako je vrednost kupljene robe preko iznosa od 10.ooo,oo din. tada teret plaćanja troškova isporuke robe snosi prodavac.

7. Plaćanjem predračuna kupac prihvata uslove  prodaje robe putem web trgovine.

8. Prodajne cene robe nalaze se ispisane kod proizvoda.


9. Cena se može jednostrano menjati u slučaju promene cene proizvođača,promene kursa i u slučaju nepredviđenih tržišnih okolnosti i kada postoji vis maior.

1o. Promenjena cena stupa na snagu objavom cene na internet strani prodavca.

11. Naručeni proizvod prodavac je dužan da isporučenu  robu isporuči kupcu nakon uplate u roku  od najmanje  7. dana od prijema uplaćenog predračuna na datu adresu kupca.

12. Kod isporuke robe rizik štete prelazi na kupca u momentu isporuke robe.

13. Kod isporuke robe prodavac robu dostavlja zapakovanu, tako da se uobičajenim manipulacijama u transportu roba se ne moše oštetiti i pakovanje je oblepljeno sigurnosnom trakom prodavca.

14. Ako rok isporuke iznosi više od 1o dana, tada kupac može odustati pismenim putem od kupovine robe bez obrazloženja i prodavac je dužan da vrati primljenu kupopodajnu cenu u daljem roku od  u roku od 7.                                                     

15. Ako kupac bez obrazloženja odbije da primi isporuku robe bez pismenog obrazloženja tada prodavac ima pravo da robu proda trećem licu i da naplati svoje efektivne troškove od cene robe, a preostali deo  cene dužan je da vrati kupcu u roku od 8 dana od prijema pismenog obrazloženja o odustanku od kupovine.

16. Gotovinsko plaćanje robe prodavcu nije moguće.

17.  Prodavac jemči za kvalitet i kvantitet isporučene robe.

18. Kupac prilikom reklamacije dužan je neispravnu robu sa sastavnim delovima i priborem odmah nakon isporuke u roku od 8 dana da dostavi kupcu  propisno upakovanu.

19. Prodavac je dužan da u daljem roku od 15 dana od dana prijema robe kupcu isporuči   novu robu ili da izvrši popravak i da otkloni nedostatak.

2o. Garancija prodavca ne pokriva kvarove koji su nastali nepravilnim rukovanjem popravkom robe kod kupca,nepravilnom montažom,priključenjem na neodgovarajući napon struje,ako je ugrađena u neispravan uređaj i u drugim slučajevima  gde kupac nije savesno raspolagao sa kupljenom robom.

21. Dostavom porudžbine kupac prihvata uslove  kupovine robe web trgovinom i saglasan je da se pored ovih uslova web trgovine primenjuju pravila Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i opšta pravna pravila vezana za kupoprodaju robe.
 

22. Svaki nastali spor se rešava mirnim putem a za slučaj nemogućnosti rešavanja mirnim putem mesno je nadležan sud u Subotici.


28.9.2o20.                                                                   ’Tracon’ doo Bačka Topola
                                                                                         Tamaš Atila, direktor